•  پلوهای شیرازی
  •  آش های شیرازی
  •  سایر غذاهای سنتی
  
                                   
سال جهش تولید