اجرای عملیات بهسازی جدول خیابان وصال جنوبی منطقه دو

شهرداری منطقه دو شیراز در نظر دارد بموجب درخواست شماره 410668/97 مورخ  04/10/97 نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل مربوط به سطح منطقه دو را که با توجه به برآورد اولیه پیوست، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این شهرداری اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری  برابر مقررات اقدام گردد.
                                                                                                                                                                       شهردار منطقه دو
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 اجرای عملیات بهسازی جدول خیابان وصال جنوبی منطقه دو 1/753/255/597 ریال      
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : ...........................................ریال
مدت اجرا : 3 ماه محل اجرا : خیابان وصال منطقه دو
دستگاه نظارت پروژه : واحد عمران منطقه  مشخصات فنی منضم به استعلام بها : دارد ندارد
کسورات پیمان : 78/7%بیمه علی الحساب 10%سپرده حسن انجام کار  
مشخصات پیمانکار
نام شرکت/ پیمانکار :   شماره ثبت/ شناسنامه :  
تاریخ ثبت/ تولد :   شناسه/ کد ملی :   کد اقتصادی :  
آدرس شرکت/ پیمانکار :                                                                                                                   کدپستی :
شماره تلفن شرکت/ پیمانکار : ثابت : همراه : فکس :
مهر و امضاء شرکت/ پیمانکار :  
                                                       
 
  1.  درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.                                                                             
  2. شهرداری شیراز در رد یک یاکلیه  پیشنهادها مختار است .                                                                                              
  3. به پیشنهادات مشروط، مخدوش، مبهم  و بالاتراز سقف 2/200/000/000 ریال( سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت تضمین تعهدات پیمان  قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
  5. هیچگونه پیش پرداخت ، مابه التفاوت مصالح و تعدیل به برنده پرداخت نمیگردد .
  6. نحوه ی پرداخت صورت حساب یا صورت وضعیت ، طبق مقررات شهرداری خواهد بود.
  7. پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.ضمنا کلیه اسناد استعلام باید مهر و امضا شده و در پاکت استعلام قرار داده شود.
  8. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شهرداری منطقه دو ، تا ساعت 10 صبح   روز شنبه مورخ 22/10/97 می باشد.
  9. اینجانب با شرکت در این استعلام تایید می نمایم که بر اساس مشخصات فنی اجرایی و شرح خدمات و برآورد پیوست و همچنین با پیش بینی تمامی موارد، آمادگی اجرایی خود را با امضاء و ارائه ی این پیشنهاد اعلام نموده ام.
                                                                                                                مهروامضاء صاحبان امضای مجاز شرکت/ پیمانکار               فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه دو
تعداد مشاهده : ۵۳

  
                                   
سال رونق تولید