زیرسایت ها

  اداره حوزه استحفاظی باغ های قصردشت   مدیریت بازاریابی و فروش
  مدیریت بازاریابی و فروش   اداره تخلفات شهری
  اداره هماهنگی امور معاونتها و مناطق  
  مدیریت هسته گزینش  
  مدیریت شهرداری الکترونیک  
  پروژه های اوراق مشارکت  
  مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه  


  
                                   
سال جهش تولید